Web sitemize üye ol, ilk siparişine özel %30 indirim fırsatını yakala!

KVK Başvuru Formu


JANNE CARE KOZMETİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

   KVK BAŞVURU FORMU


  1. İlgili kişi iletişim bilgileri:


Adı Soyadı


T.C. Kimlik Numarası/Yabancılar

için uyruğu, pasaport numarası veya varsa

kimlik numarası


Telefon Numarası


E-posta Adresi


Tebligata esas adresi


Şirketimiz ile Arasındaki İlişki

Tedarikçi Çalışanı                      Tedarikçi Yetkilisi 

Ziyaretçi                                    Çalışan Adayı 

Ürün veya Hizmet Alan Kişi          

Diğer Lütfen belirtiniz: _______________________


  1. İlgili Kişiler Tarafından Yöneltilebilecek Talepler:

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak

Seçiminiz


Şirketiniz bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (a) )Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep

ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (b) )Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına

uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (c) )Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp

aktarılmadığını ve aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (ç) )Şirketiniz / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış

işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin

düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (d) )Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını

düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

- Silinmesini ð                        

- Yok edilmesi ð                     

- Anonim hale getirilmesini ð 

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (e) )Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5)

aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5)

aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

- Silinmesini ð                       

- Yok edilmesi      ð               

- Anonim hale getirilmesini ð

talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (g) )Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın

giderilmesini talep ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (h) )
  1. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza şirketimizin vereceği yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:Yazılı olarak teslim almak istiyorum.Elektronik olarak gönderilmesini istiyorum.KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, ilgili kişinin Şirketimize yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgili kişilerden talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

İlgili kişinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

(1) Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

(2) Orantısız çaba gerektirmesi

(3) Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

(4) Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

(5) KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması


  1. KVK Başvuru Formunun iletileceği adresler:

info@jannecare.com e posta adresine ya da şirketimizin “Şerifali Mah. Turcan Cad. No: 49A Ümraniye / İstanbul” adresine posta / kargo yoluyla iletebilirsiniz. 


         Saygılarımızla